English | Telefonkönyv | ETR | Moodle  

PTE-TTK
Linkléc

Intézet Tanszék Munkatársak Oktatás Kutatás
Bsc & Msc Hagyományos képzés

Archívum Konferencia szereplések Könyvek Pályázatok

Pályázat a felsőoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek, kiemelten a tudományos diákkörök támogatására

(A pályázat kódja: NTP-TDK-A-11-0002)

Állatökológiai kutatásokat végző egyetemi hallgatók tehetséggondozó és kutató műhely programja


1. A tehetséggondozó és kutató műhely programjának felépítése

A „Tér-időbeli mintázatok elemzése populációk és közösségek szintjén” című tehetséggondozó programunk elsősorban az egyetemi oktatásban részt vevő hallgatók tehetséggondozása az alapvető cél, ahol a hallgatók a fenti címen összefogott kutatási területek terepi munkáiban és a kapott adatok statisztikai értékelésében vesznek részt.

A program elvárásai a következők:
  • a terepmunkákban ismerjék meg a terepi mintavételezési módszereket, adatgyűjtési technikákat, kapcsolódjanak be a monitoring programokba. Ezek egy része regionális, másik része országos program (pl. védett, fokozottan védett fajok elterjedésének monitorozása, a hazai erdőrezervátum program, kisemlősök országos elterjedésének vizsgálata gyöngybagoly köpetek elemzésével, köpetminták adatainak tájökológiai szempontú vizsgálata).
  • a programban résztvevő hallgatóknak szakirodalmi ismereteket kell szerezniük, és a program keretein belül működő hallgatói team-eknek beszámolókat kell készíteniük. A tehetséggondozó diákköri munka eredményeként a program elvárja a tehetséges hallgatóktól, hogy legalább egyszer vegyenek részt Országos Diákköri Konferencián, ahol a saját témájukban független szakmai zsűri értékeli a dolgozatokat, és a hallgatók publicitási és előadó képessége is országos megmérettetésre kerül. A hallgatók többségénél elvárás, hogy a diákköri konferenciákon bemutatott témát továbbfejlesszék és publikálják, valamint diplomamunkájukat is témavezetőjükkel az adott diákköri műhelyben készítsék el.
  • azokban a kutatási témákban (alkalmazott ökológia, állatökológia, természetvédelmi biológia), amelyek a környezettudományok különböző területeit is érintik, a diákköri hallgatók a páros években megrendezésre kerülő Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciára (OFKD) is adjanak be diákköri dolgozatot.
  • az OTDK, illetve OFKD szereplések mellett a legsikeresebb hallgatók hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon mutassák be eredményeiket.
  • a diákköri kutatási témák nyújtsanak alapot a későbbi PhD programokban résztvevő hallgatóknak, a műhely programja segítse a BSc-MSc-PhD kutatói pályaív folyamatának megvalósítását.
  • a diákköri munka megfelelő alapot adjon külföldi ösztöndíj elnyeréséhez is.
  • korszerű ismeretekkel rendelkező kutatók, természetvédők és tanárok kerüljenek ki az intézetből.
A programban egyéni kutatási tervvel pályázó 10 hallgató kutatási témája alapvetően 4 jól elkülöníthető területet érint a diákköri műhely állatökológiai kutatásaiban. Ez a 4 téma alapvetően 4 hallgatói team elkülönítését indokolja, ahol a pályázatban szereplő hallgatók egy része koordinátor szerepet tölt be az adott team munkáinak összefogásában. Ezeknek a hallgatóknak fontos feladata a programban az egyéni kutatási tervek megvalósítása mellett, hogy ezt a koordinációs feladatot is ellássák és ennek kapcsán további, a diákköri műhelybe jelentkező, vagy most felzárkózó, még önálló témával nem rendelkező hallgatókat is bevonjanak az adott terület kutatásába. Ezek a területek a következők:

I. Kisemlősök populációdinamikai vizsgálata és együtt-előfordulási mintázata a Kis-Balaton lápterületein.

A kutatási téma fő koordinálását Tóth Dániel MSc hallgató vállalta el, aki kettő, a témához köthető BSc hallgató további mentorálásáért is felelős. Danka Csilla a kisemlősök populációdinamikai, míg Véninger Eszter az együtt-előfordulási mintázatok összehasonlító elemzését végzi. A Kis-Balaton azon belül is a Balatoni- és a Keleti-berek mocsaras lápjai kiemelt jelentőségűek, mivel itt a fokozottan védett északi pocok (Microtus oeconomus) mellett számos más védett kisemlős faj is előfordul. Az élőhelyek minősége, a zavarások mértéke és időtartama vagy más fajok hatása (pl. az élőhely-generalista pirók erdeiegér) befolyásolja ezen fajok populációs, közösségi összetételét és együtt-előfordulását.


II. Kisemlős közösségek inter- és intraspecifikus kölcsönhatásainak vizsgálata.

Ebben a témában Papp Gábor hallgató vállalt koordinátori feladatot, mivel az ő témája Kőszegi-forrás Erdőrezervátum kisemlősközösségének ilyen irányú vizsgálata. A témához szorosan kapcsolódik Somogyi Balázs témája, aki egy más habitat összetételű területen (Mattyi-tó menti csapdázások) végez vizsgálatokat, mindezt kiegészítve hálózatdinamikai kutatásokkal. A csapdázások nagy hallgatói erőforrás és adatfeldolgozási, illetve problémamegoldás igénye miatt több más kutatási téma hallgatóival vállalnak kooperatív munkát.


III. A bagolyköpet vizsgálatokon alapuló különböző térléptékű tájökológiai és táplálék niche-összehasonlítási kutatások.

A harmadik kutatási témában Horváth Kitti vállalt koordinátori feladatokat. Ehhez a bagolyköpet vizsgálatokhoz kapcsolódó, két bagolyfaj táplálék-niche összehasonlításában Hárságyi Dorottya végez vizsgálatokat, valamint Óhid és Kisgörbő környékének gyöngybagoly köpet vizsgálatát Szép Dávid végzi. Mindkét hallgató szakirodalmi és adatfeldolgozási szempontból felkészült, lelkiismeretes munkát végez. Mindkét tématervben fontos szerepe van a ragadozó-zsákmány kölcsönhatás törvényszerűségeinek figyelembevételére. Ezen a területen vállalt szerepet Dr. Purger Jenő, akinek a bagolyköpet elemzésekben meglévő tapasztalata hozzájárul az ide tartozó két kutatási téma eredményes megvalósításához. A kutatási témák, valamint az ehhez kapcsolódó hallgatói „team” munkája hozzájárul a bagolyköpet adatok hosszú távú elemzéséhez, amely lehetőséget ad a gyakori fajok éves populáció dinamikai elemzéséhez is.


IV. A kisemlősök Hanta-vírus fertőzöttségének és populációgenetikai vizsgálata.

Ezen a területen elsősorban a virológiai kutatócsoporttal történő kooperációban, a kisemlősök által terjesztett hanta vírusok kutatása, fertőzött területek, újabb vírusok megjelenésének kimutatása és a vírusok terjedési dinamikájának vizsgálata a cél. Ebben a témában Pittino Laura vállalt koordinátori szerepet, aki a kooperációs feladatok megvalósításáért is felelős. A témához szorosan kapcsolódik Bakonyi Éva kutatási területe, amelynek célja a vizsgált kisemlős szubpopulációkban bekövetkező genetikai sodródás és a beltenyésztés mértékének meghatározása, és az ezekből fakadó heterozigócia csökkenés megfigyelése.


2. A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt hallgatók jellemzése, eddigi teljesítményeik bemutatása

A hallgatói bemutatásban a BSc-MSc képzést átívelő tehetséggondozási folyamatot képviselik hallgatók, a különböző generációk időrendűségében mutatjuk be az Állatökológiai kutatásokat végző egyetemi hallgatók diákköri műhelyének jelen pályázati projektben résztvevő hallgatóit:


Hárságyi Dorottya BSc hallgató
Hárságyi Dorottya 2010-ben a Pécsi Tudományegyetem Biológia BSc képzésre nyert felvételt. Diákköri munkáját 2011-ben kezdte meg az Állatökológia Tanszéken, ahol kutatási témájául a gyöngybagolyköpeteken alapuló vizsgálatokat választotta. A diákköri munkához csatlakozása óta aktívan vesz részt a tanszék hallgatói munkacsoportjaiban, így sikeresen sajátította el a bagolyköpet elemzési, valamint az adatfeldolgozási- és vizsgálati módszereket is. A bagolyköpet elemzéseken kívül aktívan vesz részt a munkacsoport csapdázásain, így a vizsgált kisemlősök határozását nagy pontossággal végzi mind a csapdázott egyedeknél, mind a koponya bélyegek alapján.


Szép Dávid BSc hallgató
Szép Dávid 2010/11-es tanévben kezdte tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Biológia BSc szakán. Az Állatökológia Tanszék munkájába már 2011-ben bekapcsolódott. Rövid idő alatt elsajátította a bagolyköpet vizsgálatok fontosabb módszereit, és nagyfokú önállóságról tett tanúbizonyságot. Képes önállóan felderíteni a gyöngybagoly pihenő- és költő helyeit. A köpeteket szakszerűen begyűjti és a mintákat felcédulázza. A köpetek szétbontását, csomagolását és a csontmaradványok tárolását is önállóan végzi. Jelenleg az emlősfajok határozását gyakorolja csonttani bélyegek alapján. Minden rábízott feladatot lelkiismeretesen és pontosan végrehajtott, így semmi kétség, hogy a tervezett munkát is sikeresen el fogja végezni és az eredmények a következő TDK-n már bemutathatja és egy éven belül azok akár cikk formájában is megjelenhetnek.


Horváth Kitti BSc hallgató
Horváth Kitti 2009-ben a Pécsi Tudományegyetem Biológia BSc képzésre nyert felvételt. Diákköri munkáját 2011-ben kezdte meg az Állatökológia Tanszéken, ahol kutatási témájául a gyöngybagolyköpeteken alapuló vizsgálatokat választotta. A diákköri munkához csatlakozása óta aktívan vesz részt a tanszék hallgatói munkacsoportjaiban, így sikeresen sajátította el a bagolyköpetelemzési, valamint az adatfeldolgozási- és vizsgálati módszereket is. 2011-ben jelentkezett a XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciára, amely munkában társszerzőként működött közre. A PTE TTK-n 2012. januárjában megrendezett OFKD helyi fordulóján tartott előadásával jogosultságot szerzett az országos fordulón történő részvételre. Társzerzőként szerzett tapasztalatait felhasználva jelen pályázati programba önálló kutatási tervvel került be.


Papp Gábor BSc hallgató
Papp Gábor 2009-ben felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem Biológia BSc szakára. 2010 tavaszán, II. éves hallgatóként csatlakozott az Állatökológia Tanszék munkájához. Aktív részt vállalt mind a bagolyköpet analízis terén, mind pedig a kisemlősök terepi mintavételezésében. Több kutatási programban is részt vett pl. Kőszegi-forrás Erdőrezervátum (Mecsek-hegység), Mattyi-tó menti területek kisemlős monitorozása. A munkák során elsajátította a fogás-jelölés-visszafogás (CMR: capture-mark-recapture) módszert, a kisemlősök terepi illetve fogazat alapján történő meghatározását, a terepen történő vér- és szövetmintavételt. 2011 őszén társszerzős munkával indult a PTE által szervezett helyi Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián a „Koegzisztens rágcsálófajok területhasználata a Kőszegi-forrás Erdőrezervátum (Mecsek-hegység) különböző erdőfoltjaiban” című dolgozat megírásában társszerzőként vett részt, mellyel tovább jutottak az országos konferenciára, amely 2012. áprilisában Veszprémben, a Pannon Egyetemen kerül megrendezésre. Papp Gábor terepökológiai tapasztalatai, társszerzősége során a kooperatív munkában szerzett tapasztalatai alapján a programban már önálló kutatási tervvel vesz részt, így megkezdte felkészülését a 2013-ban megrendezésre kerülő OTDK konferenciára is.


Pittino Laura BSc hallgató
Pittino Laura 2009-ben a Pécsi Tudományegyetem Biológia BSc szakára nyert felvételt, ahol II. éves hallgatóként 2010-ben csatlakozott az Állatökológia Tanszék kisemlős-kutató csoportjának munkájához. Aktivitása főleg a kisemlős csapdázás felé irányult, de bagolyköpet vizsgálatokkal is foglalkozott. Több kutatási programban is részt vett, pl. a Kőszegi-forrás Erdőrezervátum (Mecsek-hegység) területének kisemlős monitorozásában. A 2009/2010-es évtől újraindítottuk a zoonózisok monitorozásához szükséges mintavételezést az Állatökológia Tanszék keretén belül, melyben Laura aktív szerepet vállal. Segédkezik a fogási adatok terepen történő rögzítésében, későbbi adatbázisba való rendezésében. Ezen kívül sikeresen elsajátította a mintavételezésből származó adatok szakmai feldolgozását, statisztikai értékelését.


Bakonyi Éva BSc hallgató
Bakonyi Éva 2009-ben a Pécsi Tudományegyetem Biológia BSc szakára vették fel. Az Állatökológia Tanszék munkájába 2010 tavaszán kapcsolódott be. Aktivitása főleg a bagolyköpet analízis felé irányult, de terepi tapasztalatokat is szerzett a kisemlősök csapdázásos mintavételezésében. Több kutatási programban is részt vett, pl. Kőszegi-forrás Erdőrezervátum (Árpádtető), Kis-Balaton, Mattyi-tó menti területek kisemlős monitorozása, s közben megtanulta az állatok terepen történő meghatározását, a fogás-jelölés-visszafogás módszert is elsajátította. A 2009/2010-es évtől újraindítottuk a zoonózisok monitorozásához szükséges mintavételezést az Állatökológia tanszék keretén belül, melyben Éva aktív szerepet vállalt. Koordinált a csapdakészítés menetét, felcsalizását, javítását, valamint fontos résztvevője a terepi szövet- és vérminták begyűjtésének.


Véninger Eszter BSc hallgató
Véninger Eszter 2008-ben nyert felvételt a Pécsi Tudományegyetem Biológia-pedagógia minor BSc képzésére, ahol tudományos diákköri munkáját a PTE Állatökológia Tanszékén Dr. Horváth Győző vezetésével kezdte meg. A terepen végzett vizsgálatok során megismerkedett a fogás-jelölés-visszafogás (CMR) módszerével, az állatok terepen történő meghatározásával, így bővebb fajismeretre és a csapdázásos adatok statisztikai feldolgozásának elméleti és gyakorlati ismereteire is szert tett. A hallgató folyamatosan részt vesz a Kis-Balaton területén működő természetvédelmi célú monitoring programban. A 2012-es helyi TDK fordulón a „Fajkompozíció és közösségi szerkezeti változások területhasználatban különböző két lápterület kisemlős együttesénél” című társszerzős tanulmánnyal tovább jutott a XIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciára, amit Veszprémben 2012. áprilisában rendeznek meg. Aktív tagja a Fiatal Ökológusok Természetvédelmi Egyesületének, így diákköri munkája mellett betekintést nyert a régió környezet-és természetvédelmi problémaira is. Ennek megfelelően a megpályázott tehetséggondozási programban egyéni kutatási témája a Kis-Balaton refugiális lápterületein előforduló kisemlős közösségek egymásbaágyazottsági és együtt-előfordulási mintázatának kutatása.


Somogyi Balázs BSc hallgató
Somogyi Balázs gimnazistaként a Kutató Diákok Országos Szövetségén (KDOSZ) keresztül csatlakozott 2004-ben a műhely munkájához. Ekkor elsősorban a gyöngybagoly viselkedésökológiájával kapcsolatos vizsgálatokat folytatott, valamint elkezdte bővíteni a tanszék további munkáival kapcsolatos ismereteit. A középiskolások számára 2006-ban Debrecenben megrendezett Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján (TUDOK) az addigi vizsgálatai alapján Nagydíjban részesítették „A gyöngybaglyok etológiájának vizsgálata a költési időszakban” című előadásáért. Ugyanebben az évben a Baranya Megyei Önkormányzat kiemelkedő tudományos- és sporteredményeiért Pro Talento emlékéremmel jutalmazta. Egy évvel később, a Veszprémben megrendezett „TUDOK”-on „A hím gyöngybaglyok táplálékhordási aktivitásának vizsgálata infrakamerás módszerrel” című előadásáért Különdíjat nyert. Gimnáziumi tudományos munkássága alapján a KDOSZ tagja lett, melynek működésében a mai napig aktívan részt vesz. 2007-ben felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem Biológia BSc képzésére, így a már korábban elkezdett vizsgálatait diákköri munka keretében folytatta. Emellett autodidakta módon a különböző hálózati kutatások elméleti és gyakorlati módszereit is elsajátította, amely új ismereteket a sikeresen alkalmazta a munkacsoport kutatásaiban. Ezzel az új vizsgálati módszerrel a 2010-ben Sopronban megrendezett XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián a „Kisemlősök élőhely-foltok közötti mozgásának és szétterjedésének vizsgálata hálózatelemzéssel” című munkával Különdíjat ért el. Ezt követően a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételt tűzte ki célul. A 2010. november 20-án megrendezett PTE TTK Helyi Biológia TDK-n a „Kisemlősök szétterjedésének és migrációjának hálózatelemzéses vizsgálata” című dolgozatával II. helyezést ért el, valamint Hegedűs Edinával társszerzőként bemutatott „A gyöngybagoly (Tyto alba) viselkedésének vizsgálata hálózatelemzéssel” című munkával is továbbjutott, így 2011-ben két dolgozattal is jogosultságot szerzett a már említett OTDK részvételre, ahol az Állatökológiai szekcióban II. helyezést ért el. Szintén 2011-ben kutatásait több alkalommal is bemutatta a Pécsi Biológiai társaság ülésein, a PTE Szentágothai Szakkollégium konferenciáin és PTE Minősítő konferenciáján, valamint a novemberben megrendezett I. PTE Tehetségnapon. Előadásain kívül két poszter társszerzője is volt 2011-ben. Az egyik júliusban, a Párizsban megrendezésre kerülő VI. Európai Emlőstani Kongresszuson , a másik novemberben, a Debrecenben megrendezett VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencián került bemutatásra. Somogy Balázs önállóan gondolkodó, kreatív hallgató, amely mind a terepi mintavételezések, mind a kapott eredmények megvitatásánál megnyilvánul. Somogyi Balázs igen kreatív, problémalátó, mind a terep, mind az adatfeldolgozás módszereiben képes új meglátásokra, új technikák, módszerek alkalmazására. Alkalmas a hallgató arra, hogy a diákköri műhely hálózatok kutatásának csoportját vezesse és irányítsa.


Danka Csilla Msc hallgató
Danka Csilla 2007-ben nyert felvételt a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar biológia BSc szakára. Az Állatökológia Tanszék munkájába 2008-ban kapcsolódott be. Eleinte elsősorban a gyöngybagolyköpet elemzésekben kezdett dolgozni, de részt vett a Kőszegi-forrás erdőrezervátum területén végzett kisemlős monitorozásban is. 2009-ben tovább bővítette a tanszék más munkáival kapcsolatos ismereteit is, megismerkedett a fogás-jelölés-visszafogás módszerrel, a csapdázások során megtanulta az állatok faj és ivar szerinti elkülönítését, és jelölésének technikáját. 2010-ben csatlakozott a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén élő kisemlős fauna vizsgálatához, a kisemlős közösségek szerkezetének és a populációk dinamikájának kutatásához, amely kiemelten foglalkozik a fokozottan védett, EU-direktívás északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi) populációdinamikájának változásával, ökológiai és élőhely-védelmi problémájával. Szakdolgozatának címe „Kisemlősök közösségszerkezeti változásai mozaikos élőhelyen”. 2011-ben felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem Biológus MSc képzésére, így a továbbiakban is részt vesz a diákköri munkákban. Aktív tagja a Fiatal Ökológusok Természetvédelmi Egyesületének, a diákköri munkája mellett betekintést nyert a régió környezet-és természetvédelmi problémaira is. A pályázati programban egyéni kutatási témájában a Kis-Balaton refugiális lápterületein előforduló kisemlős fajok populációdinamikai változásainak nemcsak tér, hanem időbeli kutatása is szerepel.


Tóth Dániel MSc hallgató
Tóth Dániel 2007-ben nyert felvételt a Pécsi Tudományegyetem Biológia BSc képzésére, majd 2008-ban csatlakozott a diákköri műhely munkájához. Eleinte elsősorban a gyöngybagolyköpet elemzésekben kezdett dolgozni, de részt vett a Kőszegi-forrás erdőrezervátum területén végzett kisemlős monitorozásban is. 2009-ben tovább bővítette a tanszék más munkáival kapcsolatos ismereteit is, megismerkedett a fogás-jelölés-visszafogás módszerrel, a csapdázások során megtanulta az állatok faj és ivar szerinti elkülönítését, és jelölésének technikáját. Ebben az évben kapcsolódott be a Kis-Balaton területén évek óta folyó monitorozási munkákba is. 2010-ben társszerzős dolgozattal vett részt a Sopronban megrendezett XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencián az. Ez a tanulmány szakcikk formájában a Natura Somogyiensis (17) című folyóiratban is megjelent. Ebben az évben készült el szakdolgozata is, melynek címe: „Pirók erdeiegér populációk egyedeinek mozgásmintázata Kis-Balaton lápterületein”. Közben részt vett a kisemlős csapdázásokban is, és csatlakozott a 2010-ben újrainduló, a Mattyi-tó melletti mozaikos területeket vizsgáló csapdázásokhoz is. Eközben megismerkedett a kisemlősökből történő vérvétel technikájával is. 2010-ben felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem Biológus MSc képzésére, így a továbbiakban is részt vesz a diákköri munkákban. 2011-ben társszerzős dolgozattal részt vett és harmadik helyezést ért el a Budapesten megrendezésre kerülő XXX. Jubileumi OTDK-n. Ebben az évben három előadást (március - Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportjának szakülése, május - Szentágothai János Szakkollégium Tudományos Konferenciája, október - PTE Minősítő Konferencia) tartott, illetve két poszter társszerzője volt. Az egyik júliusban, a Párizsban megrendezésre kerülő VI. Európai Emlőstani Kongresszuson, a másik novemberben, a Debrecenben megrendezett VII: Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencián került bemutatásra. 2012 januárjában részt vett a PTE Természettudományi Karán megrendezett helyi szakterületi OFKD konferencián és jelentkezett az idén megrendezésre kerülő XIII. OFKD-ra, társszerzős dolgozatának címe: „A közönséges kószapocok szétterjedési és demográfiai mintázata lápterületen”.
A tehetséggondozó műhely eddigi tevékenysége és eredményei

Frissítve: 2012. július 12.

vissza az intézeti főoldalra

jobb sarok
linklec
Telefonkönyv Gamma Chat Gyík Fórum Ugródeszka Levél a Webmesternek Letöltések Természettudományi Kar Pécsi Tudományegyetem